ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΜΥ.

 

 Πρόεδρος:
 Αντιπρόεδρος:

Γενικός Γραμματέας:
 Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας:
 Ταμίας:
 Μέλος:
 Μέλος: